close
تبلیغات در اینترنت

جوجه ریزی تا 14 روزگی بخش 2

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

جوجه ریزی تا 14 روزگی بخش 2

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 15:30

 • نظرات()
 •  

      جوجه ریزی تا 14 روزگی بخش 2

                                                                                                              

  ادامه از بخش 1 : مدیریریت دان                    دانلود مطالب سایت pdf

  به منظور دستیابی به بهترین عملکرد همواره توصیه می شود که در زمان جوجه ریزی از دانخوریهی کمکی نیز استفاده کنید که بیستی به تعداد 1 عدد به ازی هر 100 جوجه در بین دانخوری ها و آبخوریهی اصلی و با حفظ فاصله مناسب از مادر مصنوعی تعبیه شوند. ین دانخوریها بید تا رسیدن جوجه ها به سن 107 روزگی در سالن باقی بمانند.

  هیچگاه دانخوری ها و آبخوریهی کمکی را زیر مادر مصنوعی قرار ندهید چون گرمی زیاد ممکن است جوجه ها را از رفتن به سمت دان و آب باز دارد. دقت کنید که دانخوریهی کمکی هیچگاه کاملاً خالی از دان نباشند و همچنین دان داخل آنها همیشه تازه بوده و حالت خمیری و مانده پیدا نکند.

  اضافه کردن مقادیر کم دان به دانخوریهادر دفعات متعدد در طول روز در مقیسه با ینکه آنهارا به دفعات کمتر ولی با مقادیر بسیار زیاد دان پر نمیید، تحریک بهتری بر مصرف بیشتر دان توسط جوجه ها خواهد داشت. بعد از گذشت 32 روز از جوجه ریزی، دانخوریهی اضافی را می بیست به تدریج به سیستم دانخوری اتوماتیک سالن نزدیک نمود تا بعداز 7روزگی، در یک دوره زمانی سه روزه، ین دانخوریهی اضافی رااز سالن خارج نمیید. به تجربه ثابت شده که راه رفتن آرام در بین جوجه ها بری تشویق آنها به مصرف دان و آب، 32 بار در روز، تا چند روز پس از جوجه ریزی، نتیج مثبتی به همراه خواهد داشت. معمولأ گله هیی که جوجه هی آن دسترسی مناسبی به آب و دان ندارند، تلفات اولیه بیشتری خواهند داشت.

  چینه دان جوجه ها راروز بعداز جوجه ریزی بررسی کنید(Chick check)تااطمینان حاصل کنید که دان و آب کافی دریافت کرده اند. در ین زمان، چینه دان حداقل 95 درصد جوجه ها بیستی در ملامسه نرم و قابل انعطاف باشد. چینه دان سفت نشاندهنده ین واقعیت است که آب کافی در اختیار جوجه ها قرار نگرفته است و بنابر ین لازم است که به سرعت میزان دسترسی پرنده ها به آب در سالن بررسی گردد. در صورتیکه چینه دان متورم و متسع ولی شل باشد نشان دهنده ین مسئله است که پرنده ها به اندازه کافی دان دریافت نکرده اند و در ین شریط لازم است که هرچه سریعتر وضعیت در دسترس بودن دان را در سالنتان ارزیابی نمیید.

  در طی ین دوره، دان آغازین را به یکی از دو صورت آردی یا ذرات ریز در اختیار جوجه ها قرار می دهند. در مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی جوجه مرغها و جوجه خروسها، حداقل تا پیان هفته اول بید دان را به صورت نامحدود دریافت کنند. از یک هفتگی به بعد بید میزان دانی که در اختیار طیور قرار می دهید، محاسبه شده باشد تا جوجه هادر 4هفتگی، از وزن هدف سنگین تر نشوند.

  بدست آوردن یک جثه یکنواخت و وزنگیری مناسب در 4هفتگی در سطح گله اصلی ترین معیاری است که نشان می دهد گله شما در 14 روز اول زندگی، به درستی پرورش داده شده است. لازم است که جوجه  خروسها، تا انتهی هفته چهارم، به استاندارد وزن هفتگی برسند. چنانچه خروسها به وزن استاندارد 28روزگی نرسیده باشند، دوره تغذیه نامحدود(آزاد)طولانی تری توصیه می شود. پرورش جداگانه مرغ و خروس حداقل تا 6هفتگی الزامی است، گرچه بری کسب بهترین نتیج، در تمام طول دوره پرورش بهتر است که مرغها رااز خروسها جدا نگهداشت(تا 147140 روزگی).

  همواره لازم است که دان کافی، با توجه به سن گله، در اختیار جوجه ها قرار بگیرد. در شریط یده آل بری هر مرغ 5/11 و بری هر خروس 15 سانتیمتر فضی دانخوری از 4 هفتگی تازمان انتقال از سالن پرورش به سالن تولید(21-8 هفتگی)لازم است.

  زمان دادن دان بیستی، در یک زمان ثابت از روز و به طور یکنواخت در اختیار تمام پرنده ها قرار گیرد بدین منظور سرعت حرکت زنجیره دانخوری بید به حدی باشد که دان در کمتر از 3 دقیقه در کل سالن توزیع شود. زمان فعالیت دانخوری را طوری تنظیم کنید که دان را به تمام سالن و تا دورترین نقطه ممکن برساند تا بیشترین فضی دانخوری بری جوجه ها فراهم گردد. ترافها یا بشقابهی دانخوری بیستی تا 14روزگی، روی کف بستر قرار گیرند، تا همه جوجه ها به راحتی به دان دسترسی داشته و لازم نباشد بری خوردن دان از دانخوری بالا بروند. از 14روزگی به بعد همگام با رشد جوجه ها، دانخوریها را به تدریج بالا ببرید. بطوریکه همواره لبه تراف دانخوری هم سطح با پشت پرنده باشد. افزیش دان به صورت هفتگی بیستی با توجه به وزن هدف انجام پذیرد.

  مدیریت نور

  تا 7248 ساعت پس از جوجه ریزی، لازم است که نوردهی مداوم در سالن برقرار باشد. به منظور دستیابی سریعتر و راحت تر جوجه ها به دان و آب، بهتر است  تا 7روزگی شدت نور را در حد 6020 لوکس (62 فوت کندل)حفظ نمیید. کیداً توصیه میشود تمامی سالنهی پرورشی که از قوانین خاموشی پیروی میکنند، کاملاً ضد نور باشند.

  برنامه نوری ( 40 هفتگی )

  سن(روز)

  ساعت روشنیی

  شدت نور

  فوت کندل

  لوکس

  30

  23

  6-2

  6020

  7-4

  16

  2

  20

  14-8

  12

  1

  10

  2814

  8

  5/0

  5

  خروسها را می توان در 2814 روزگی، در 12 ساعت روشنیی نگه داشت تامطمئن شوید که در 4هفتگی به وزن یده آل و استاندارد برسند.

   

  مدیریت آب

  به منظور مصرف دان کافی و رشد مناسب گله، فراهم آوری شریط بری دسترسی آسان به آب سالم و تمیز ضروری می باشد. نصب آبخوریهی کمکی در زمان جوجه ریزی کیداً توصیه میشود و بیستی به ازی هر 100 جوجه از یکروزگی تا 7روزگی   1آبخوری کمکی تعبیه شود. بهتر است به جی آبخوریهی باز (Open trays)، ازآبخوری هی زیر استفاده شود:

       ·   آبخوریهی یک گالنی مخصوص جوجه(one gallon chick fonts) که شامل یک سطل پلاستیکی است که از آب پر شده و روی یک بشقاب برمی گردد و آب موجود در سطل از طریق سوراخ سر آن به داخل بشقاب راه پیدا میکند.

       ·   آبخوریهی جدید به نام Easy Fills که از یک مخزن مخروطی و یک بشقاب تشکیل شده و به راحتی توسط یک شیلنگ از آب پر میشود. ین نوع از آبخوریها بری استفاده در سالنهی پرورش با ابعاد بزرگ مناسب است و به کارگر اجازه می دهد که با یک شیلنگ به راحتی در بین آبخوریها حرکت کرده و آنها را به آسانی پر کند.

       ·   آبخوریهی کوچک(Mini Drinkers) که مستقیماَ روی بستر قرار می گیرند تا آب را در روزهی اول به راحتی در اختیار جوجه ها قرار دهند و به صورت اتوماتیک توسط لوله آبی که خطوط آبخوری را پر می کند، پر میشود.

  فنجانهی متصل به هم(Clip-on Cups) که به سیستم آبخوری سر پستانی متصل شده و به راحتی از ین طریق از آب پر میشوند، نیز در روزهی اول پرورش جوجه ها به منظور دسترسی آسانتر آنها به آب به کار می روند.

  آب کمکی بید در محلی از سالن که جوجه ها احساس راحتی میکنند، در بین دانخوریها و نزدیک به مادر مصنوعی یا منبع گرمیی سالن تا 53روزگی قرار گرفته و به تدریج از ین سن به بعد حذف شوند. آب بید ولرم(º7/26) باشد. قراردادن کاغذهیی درزیر خطوط آبخوری باعث جذب جوجه ها به سمت آبخوریهی نیپل شده و باعث می شود که بلافاصله پس از جوجه ریزی به سمت ین آبخوریها آمده و آب بنوشند. فشار مناسب آب در سیستم آبخوری نیپل تنظیم شده و به گونه ی است که یک قطره کوچک آب در نوک نیپل باقی بگذارد که خود باعث تحریک حس کنجکاوی جوجه هی جوان بری نوک زدن به آن می شود. آبخوریهی نیپل بید به تعداد یک نیپل به ازی هر  1210 پرنده نصب شوند و جوجه ها نبید بیش از 3 متر بری دسترسی به آب حرکت کنند. آبخوریها بید از نظر ارتفاع و فشار لازم براساس توصیه هی شرکت سازنده نصب گردند. معمولاً ارتفاع نیپلها در 7248 ساعت اولیه جوجه ریزی همسطح با چشم جوجه ها باشد و پس از آن در 4روزگی، ارتفاع نیپلها را در حدی زیاد کنید جوجه ها با زاویه°45 آب بنوشند. ازین سن به بعد تا 10روزگی، خطوط آبخوری را به اندازه ی بالا می برید که در 10 روزگی سر جوجه ها در زمان آب خوردن کاملاً صاف و به سمت بالا باشد. دقت کنید که حین آب خوردن کف پی جوجه بیستی کاملاً روی زمین باشد.

  بررسی وضعیت بستر، معیار بسیار مناسبی بری ارزیابی صحت تنظیمات سیستم آبخوری می باشد. چنانچه بستر زیر خطوط آبخوری مرطوب باشد، نشاندهنده ین است که یا آبخوری ها خیلی پیین نصب شده اند و یا فشار آب داخل لوله ها خیلی بالاست. و از طرفی اگر بستر در زیر آبخوریها به شدت خشک باشد ، ممکن است فشار آب در داخل لوله ها خیلی کم بوده و یا ارتفاع آبخوریها خیلی بالا باشد بطوریکه جوجه ها نتوانند براحتی به آن دسترسی داشته باشند. لوله هی ظریف سیستم آبخوری نیپل را بیستی همواره تمیز نگه داشت، فشار آب داخل آنرا بیستی در حد بسیار جزئی در طول دوره افزیش داد.

  محاسبه میزان مصرف آب با استفاده از کنتور آب، شیوه بسیار مناسبی بری محاسبه میزان مصرف دان توسط گله میباشد. چرا که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف دان و آب وجود دارد. اندازه کنتورها بیستی هماهنگ با ذخیره آب ورودی به سالن باشد تا از جریان مناسب آب اطمینان حاصل نمیید میزان مصرف آب را در زمان ثابتی در هر روز بید اندازه بگیرید تا راحت تر بتوانید راجع به نکات مربوط به عملکرد کلی گله و همچنین سلامت پرنده ها تصمیم گیری نمیید. هر تغییر محسوس در میزان مصرف آب را بید مد نظر داشته باشید چرا که ممکن است نشان دهنده نشت آب، تغییر در وضعیت سلامت گله یا مشکل دان باشد. کاهش مصرف آب در سطح گله معمولاً اولین نشانه وجود مشکل در سطح گله است.

  در دمی cº1/21 در شریط عادی، میزان مصرف آب در یک روز بیستی حدوداً 26/1 برابر میزان مصرف دان توسط گله باشد. میزان مصرف با توجه به دمی محیط، کیفیت دان و وضعیت سلامت پرنده ها متغییر خواهد بود در صورت مشاهده نوسانات نامنظم در میزان مصرف آب، قبل از محدود کردن دسترسی به آب، لازم است که علت را ریشه یابی نمیید.

  مدیریت دما

  قبل از جوجه ریزی، مادر مصنوعی و سیر منابع گرمیی سالن را با فواصل منظم بررسی کنید تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمیید. گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه ها بید با توجه به شریط جوی محل احداث سالن پرورش، بین 24 تا 48 ساعت قبل از جوجه ریزی آغاز شود. ین کار باعث می شود که از مناسب بودن دمی کف و بستر بری جوجه ریزی اطمینان حاصل کنید. بعلاوه، گرم کردن سالن قبل از جوجه ریزی باعث گرم شدن آب و هوی موجود در سالن و کمک به حذف آمونیک (حاصل از بستر) و گرد و غبار ناشی از بستر، از هوی سالن میگردد.

  حداکثر تراکم در 14 روز اول پرورش

  مادرمصنوعی پن کیکی(جت)

  600400 پرنده/مادرمصنوعی

  مادرمصنوعی اشعه ی

  (مادون قرمز)

  1000750 پرنده/مادرمصنوعی

  بخاری

  21 پرنده/متر مربع

   

  با استفاده از بخاریهیی که کل هوی سالن را گرم میکنند، دمی یده آل کف بیستی حداقل 32 باشد. درشریط استفاده از مادرهی مصنوعی مدل پن کیکی، دمی یده آل کف، دقیقاً زیر مادر مصنوعی، cº5/40، یعنی تقریباً همان دمی داخل بدن یک مرغ مادر که روی تخم می خوابد، باشد. دمی کف در لبه مادر مصنوعی، بید cº32 باشد.

  جوجه ها را زیر نظر داشته و سعی کنید شریط سالن را به شریط آسیش آنها نزدیک کنید. در عین ینکه دقت کنید گرمی بیش از حد به سالن وارد نکنید. در صورتیکه جوجه ها بیش از حد گرمازده شده یا سرما بخورند، میتوانند با مشکلاتی از قبیل له له زدن، عدم جذب کسیه زرده، استرس و دهیدراتاسیون مواجه شوند. رسیدن به عملکرد مناسب مستلزم نظارت دقیق و تنظیم صحیح دمی مادر مصنوعی و تهویه سالن، به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در بالا ذکر شد می باشد. معیار بسیار خوبی که می توان از آن بری سنجش دمی کف استفاده کرد، بررسی دمی کف پی خود جوجه هاست. چنانچه کف پی جوجه سرد باشد، لازم است که سیستم گرمیش سالن و دمی کف را دوباره کنترل نمیید. چنانچه جوجه ها در دمی مناسب و تا حدودی گرم قرار داشته باشند، در سطح گله شاهد تحرک فعال جوجه ها در اطراف سالن خواهید بود.

  استفاده از محافظ مادر مصنوعی بری 75 روزاولیه به منظور محدود کردن تحرک جوجه ها به منطقه ی از سالن که در آن از نظر دمیی احساس راحتی میکنند، توصیه می شود. ین محافظها بیستی ارتفاعی برابر با4035 سانتی متر داشته و از تورهی 5/2 سانتی متری ساخته شده باشند معمولاً محافظ هی مادرمصنوعی تمام طول سالن را می گیرند و لازم است که بعد از 7 روزگی برداشته شوند.

  راهنمی دمای سالن

  سن (هفته)

  دما درمحل لبه مادرمصنوعی حدود 5 سانتی متر بالاتر از کف بستر

  دمی کف در محل لبه مادر مصنوعی

  1

  35

  32

  2

  32

  29

  3

  29

  27

  4

  27

  24

   

  کیفیت هوا و تهویه سالن

  علاوه بر تنظیم مناسب دما، لازم است که به کیفیت هوا و تهویه سالن نیز توجه کافی داشته باشید. تهویه، باعث پخش یکنواخت گرما در تمام سالن و حفظ کیفیت هوی سالن در منطقه یی که پرورش دو هفته اول انجام می شود، میگردد. "تهویه حداقلی" با گرم کردن سالن 4824 ساعت قبل از ورود جوجه ها به منظور حذف گازهی زائد و رطوبت اضافی، شروع می شود. جوجه هی جوان نسبت به گرد و غبار به شدت حساس هستند. سرعت جریان هوا در حد 5/. متر در ثانیه نیز میتواند باعث کوران هوا در سالن و سرماخوردگی جوجه هی یکروزه شود. تهویه حداقلی اعمال شده در سالن بیستی بتواند جلوی سرما خورن احتمالی جوجه ها را تا 14روزگی آنها بگیرد. سطح آمونیک هوی سالن که در نتیجه آلودگیهی بستر تولید می شود را بیستی به طور دقیق و منظم بررسی نمود.

   

  مختصات هوی با کیفیت مناسب

  اکسیژن

  % 6/19 >

  دی کسید کربن

  3000 ppm یا % 3/. <

  مونوکسید کربن

   

  آمونیک

   

  گردوغبار

   


  % 65 45 ><

  * در صورتیکه هوی سالن شما هریک از شریط مذکور را ندارد، لازم است که میزان تهویه حداقلی را افزیش دهید.

   

  تأثیرعدم فعالیت هوکشهی تهویه حداقلی برکیفیت هوای سالن

  هوکشهی تهویه حداقلی را بید طوری تنظیم کنید که براساس تیمرهی سیکلی(سیکلهی 5 یا 10 دقیقه ی) به همراه یک ترموستات کار کنند ین هوکشها بید طوری تنظیم شوند که حداقل 20 درصد اززمان چرخه فعالیت کنند. با افزیش ظرفیت هوکشها(یا کاهش آنها)حجم هوی ورودی بیستی با توجه به فشار منفی که لازم است در سالن یجاد شود، تغییر نمید. کیفیت پیین هوی سالن پرورش، اثر منفی برسلامت و عملکرد جوجه هی در حال پرورش داشته و می تواند بر تولید ینده گله چه از نظر تولید تخم مرغ و چه زنده مانی جوجه هی تولید شده، قابلیت باروری و قابلیت جوجه درآوری تأثیر منفی بگذارد.

  کیفیت هوی سالن

  زمان خاموشی هوکشها

  . دقیقه

  5 دقیقه

  10 دقیقه

  15 دقیقه

  آمونیک

  15 ppm

  35 ppm

  50 ppm

  80 ppm

  دی کسید کربن

  300 ppm

  1500 ppm

  2600 ppm

  3500 ppm

  رطوبت

  68 %

  78 %

  86%

  97 %

  دما

  20°c

  24°c

  28°c

  31°c

   

  زمانیکه هوکشها خاموشند، کیفیت هوا بسرعت پیین می ید که ممکن است باعث وارد آمدن خسارت بر سیستم تنفس و یمنی پرنده ها گردد.

  راهنمی تهویه سالن

  1 تا قبل از رسیدن جوجه ها به سن 28 روزگی نبید از تهویه تونلی در سالن پرورش استفاده کنید. چون هیچگاه پردرآوری جوجه ها تا قبل از رسیدن به ین سن کامل نمیشود.

  2 در 14 روز اول پرورش جوجه ها، سرعت جریان هوا در سطح آنها بید در کمترین حد ممکن حفظ شود(کمتر از 12متر در دقیقه).

  "دمی واقعی هوا" بیستی اولین معیار بری تصمیم گیری راجع به تنظیم صحیح دمی سالن باشد.

  3 از 15 تا 21 روزگی، سرعت جریان هوا نبید از 5/30 متر دردقیقه بیشتر شود. در ین سن می توان از تهویه انتقالی نیز در سالن استفاده کرد و"دمی موثر" بیستی اولین معیار بری تصمیم گیری در رابطه با تنظیم صحیح دمی سالن باشد.

  4 از 22 تا 28 روزگی، سرعت جریان هوا نبید از 61 متر در دقیقه در سطح جوجه ها بیشتر شود. در ین سن نیز می توان از تهویه انتقالی در سالن استفاده کرد و"دمی موثر" معیار اصلی در تصمیم گیری راجع به تنظیم صحیح دمی سالن میباشد.

  5 از 29 روزگی جوجه ها به بعد، لازم نیست که محدودیتی در سرعت جریان هوا قائل شوید و در صورت نیاز می توانید از خنک کننده هی تبخیری نیز در سالنتان استفاده کنید، و بری تصمیم گیری راجع به چگونگی تنظیم صحیح دمی سالن، بید"دمی موثر و رطوبت نسبی سالن" را تؤاماً مد نظر قرار دهید.

  6 صحت تهویه سالن را هرگز نبید با توجه به حواس خودتان بسنجید، بلکه ملک بری شما بیستی همواره جوجه ها و رفتار آنها باشد.

  به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با کیفیت هوا و تهویه سالن می توانید به کتابچه راهنمی مدیریت مرغ مادرکاب500 مراجعه نمیید.

  خلاصه

  4هفته ابتدیی زندگی جوجه ها ، زمان بحرانی از زندگی آنهاست که نقش بسزیی درعملکرد نهیی گله خواهد داشت. در زمان جوجه ریزی، زندگی جوجه هی جوان کاملاً به تدابیر مدیریتی  که در گله به کار می گیرید وابسته است. هدف دوره ابتدیی پرورش(4 هفته اول)، یجاد شریط محیطی مناسب بری جوجه هاست. توجه دقیق پرورش دهنده به تمام جزئیاتی که در رابطه با مدیریت پرورش توصیه شده، در نیل به ین مقصود الزامی است.

  دانلود مطالب سایت pdf

   

  موضوع: , , ,

  برچسب ها : جوجه ریزی تا 14 روزگی بخش 2 , راهنمی تهویه سالن , برکیفیت هوای سالن , دی کسید کربن , رطوبت نسبی , آمونیک , مونوکسید کربن , اکسیژن , مدیریت آب , خروس ,  ارسال نظر

  نظرات
  نام شما :
  آدرس وب سايت :
  پست الکترونيک :
  ايميل * (براي عموم نمايش داده نخواهد شد)
  پيام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصي
  کد امنيتي :
  :
  نام ارسال کننده : مصطفی
  با تشکر از مطالب علمی شما خیلی استفاده نمودم
  پاسخ : سلام ممنون از توجه شما
  17 تير 1394 | 21:02

  | | | | | | | |