close
تبلیغات در اینترنت

رشد اولیه در جوجه های گوشتی

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

رشد اولیه در جوجه های گوشتی

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 14:9

 • نظرات()
 •  

     رشد اولیه در جوجه های گوشتی                  دانلود مطالب سایت pdf

  برنامه های فعلی تغذیه جوجه های گوشتی که اززمان ورود به سالن تا 21 روزگی استفاده می شود یک خوراک آغازین ( استارتر 1 ) میباشد. فرمول این خوراک موجب مصرف همان مواد مغذی در جوجه های یکروزه می شود که درپرندگان مسن تر مصرف می شود ولی یافته ها و تحقیقات جدید نشان می دهد که این کارصحیح نیست. قابلیت و امکان استفاده از اجزاء تشکیل دهنده خوراک در جوجه های خیلیجوان به مراتب ضعیف تر از پرندگان مسن تر است .

  تفاوتهایی که در نحوه استفاده ازغذا در جوجه های جوان وجود دارد بخاطر تطابق و سازگاریهای ایجاد شده در طی انتقالاز زندگی جنینی به زندگی طبیعی  است . به عبارت دیگر انتقال از تغذیه مادری به تغذیهخارجی. آگاهی دقیق از تکامل جنین در زمان انکوباسیون بخصوص در روزهای پایانی آن وبلافاصله پس از تولد اهمیت زیادی دارد. نحوه تغذیه جنین و تغییرات دستگاه گوارش دردوران انکوباسیون و رشد اولیه آن پس از تفریخ یک نقش کلیدی در این مورد دارد. افزایش میزان گلوکز خون بوسیله استفاده از مواد افزودنی و غذاهای مخصوص با حداکثرنشاسته ژلاتینه شده نیز از مواردی هستند که موجب بهبود رشد اولیه جوجه می شوند. فرمول مخصوصی که بتواند در ابتدای زندگی نیاز جوجه را تأمین کند تا سن 3 یا 4 روزگیبیشتر مورد نیاز نیست.

  فرآیندهای هضم جنینی:
  زرده منبع اصلی مواد غیرحیوانی برای تشکیل جنین و رشد آن در دوران انکوباسیون می باشد که دو سوم محتوایماده خشک آن چربی است که از نوع لیپوپروتئینها با دانسیته خیلی پائین (VLDL) وویتلوژنین می باشد. ( ویتلوژنین فسفو پروتئین زرده می باشد ) این دو نوع ترکیبتأمین کننده انرژی هستند و اسیدهای چرب در این زمان برای ساخت غشاء سلولی به مقدارزیاد لازم هستند. فوسویتین پروتئینی است که فسفر را متمرکز می کند و بصورت گرانولوجود دارد. فوسویتین همراه با کلسیم آزاد شده از پوسته تخم مرغ برای تشکیل اسکلتجوجه به مصرف می رسد. قسمت آبکی زرده ایمونوگلوبولین IgG را در خود دارد که جهتایجاد ایمنی پاسیو یا غیر فعال در ابتدای زندگی جوجه به منظور مقابله با عفونتهابسیار اهمیت دارد. انتروسیتهای موجود در دستگاه گوارش جنین در پایان هفته دومانکوباسیون برای جذب مولکولهای درشت با ظرفیت هضم و جذب محدود هدایت می شوند.
  در این موقع آلبومین از طریق ارتباط سروآمنیوتیک بطرف حفره آمنیوتیک و از طریقناف کیسه زرده بطرف کیسه زرده جاری می شود. آلبومین وارد شده به حفره آمنیون دراولین تجربه هضمی جنین بوسیله جنین هضم می شود. این عمل موجب تشکیل انتروسیتهایجدید می شود که عمل هضم را کاملتر انجام می دهند. محتویات از طریق غشاء کیسه زردهبسرعت به جوجه منتقل می شوند. چربی بعنوان جزء اصلی باقیمانده مخلوط زرده و آلبومینهمراه با مواد مغذی دیگر وجود دارد. میزان گلوکز خیلی پائین است و بنابراین چرخهگلوکونئوژنز از پروتئین منبع اصلی تولید گلوکز برای جوجه های در حال تولد می باشد. تغذیه مستقل در جوجه برای پاسخ به نیازهای غذایی آن در سن 3 تا 4 روزگی شروع میشود. یعنی موقعی که محتویات کیسه زرده کاملا" به مصرف رسیده است.

  مطالعه برروی رشد اولیه جوجه :
  اولین تماسی که جوجه با محیط دارد موجب یک آسیبمیکروبیولوژیکی خطرناک به آن می شود. ایمنی غیر فعال ( پاسیو ) برای رشد اولیه جوجهضروری است ولی فقط حفاظت بر علیه میکروبهایی را ایجاد می کند که قبلا" مرغ مادر باآنها تماس داشته است. دستگاه گوارش جوجه بعد از تفریخ نابالغ است و اغلب جذب غذا ازروده آهسته انجام می شود. با توقف بیشتر مواد مغذی در لوله گوارش میکروارگانیسمهایی که از محیط و بخصوص همراه غذا دریافت شده اند از وجود محیط مناسب و سرشار ازمواد غذایی بهره کافی برده موجب عفونتهای مزمن مرگ و میر در جوجه می گردند.
  آنتی بیوتیکها معمولا" در جیره جوجه های گوشتی منظور می شوند ولی نقش آنها درغذای استارتر اهمیت زیادی ندارد به خصوص وقتی جوجه ها بر روی بستر استفاده شده پرورشمی یابند.
  مرغهای مادر بالغ و مسن تخم مرغهای سنگین تر و با نسبت زرده بیشتر ازتخم مرغهای مادر جوان تولید می کنند. جوجه هایی که از تخم مرغهای دارای ذخایر غذاییبیشتر هچ می شوند سنگین تر هستند. جوجه هایی که از تخم مرغ های مادر جوان هچ میشوند غلظت پائین تری از فسفر در کیسه زرده دارند که کلا" بعلت کمبود فسفولیپیدهایآن  است . مرگ و میر اولیه در جوجه هایی که از تخم مرغ های کوچک هچ می شوند بیشتر ازجوجه هایی است که از تخم مرغ های بزرگ متولد می شوند.
  پروپیونیک اسید یک پیشساز گلوکز در حیوانات  است . این ترکیب گلوکزساز در جوجه ها بسرعت و کاملا" در دستگاهگوارش جذب می شود. این ترکیب فعالیت میکرب کشی نیز دارد.
  در مطالعه ای از زمانورود جوجه به سالن تا 7 روزگی به میزان 3% پروپیونات آمونیوم به غذا اضافه شد. وجوجه های حاصل از تخم مرغهای مادرهای جوان و مسن تر بصورت مخلوط انتخاب شدند. بازدهی و رشد کلی جوجه های حاصل از تخم مرغهای کوچک ضعیف تر از جوجه هایی بود که ازتخم مرغ های بزرگ متولدشده بودند. اضافه نمودن پروپیونات آمونیوم به غذا موجب کاهشمیزان اضافه وزن جوجه شد ولی تبدیل غذایی را بهبود بخشید. پروپیونات مرگ و میر کلیدر جوجه های ضعیف تر که از مادرهای جوان بوجود آمده بودند را نیز کاهش داد.
  جیره های حاوی کربوهیدرات بالا موجب کاهش رشد و وزن گرفتن جوجه می شوند .دستگاه گوارش نابالغ جوجه های در حال تولد برای هضم نشاسته خیلی بیشتر از هضمچربی سازگاری دارد. محتویات کیسه زرده دارای کربوهیدرات کم و چربی زیاد می باشد واز طریق غشاء کیسه زرده جذب بدن جوجه می شوند. سوخت کامل چربی به جریان ثابت گلوکزداشته و جوجه با استفاده از گلوکونئوژنز از پروتئین برای رسیدن به این هدف استفادهمی کند.
  در یک آزمایش انجام شده ، یک جیره حاوی کربوهیدرات بالا شامل آرد ذرتهمراه با کلسیم و فسفر پیشنهادی NRC در سه روز اول ورود جوجه به سالن در اختیارآنها قرار گرفت و نتیجه آن با یک فرمول غذایی استارتر استاندارد NRC که نیاز جوجهبه تمام نوترینت ها را تأمین کند مقایسه بعمل آمد. در این آزمایش بهبود احتمالیگلوکونئوژنز از پروپیونات مجددا" مطالعه شد و این بار مطالعه با استفاده ازپروپیونات کلسیم انجام شد. تمامی جیره های مورد آزمایش تا سن سه روزگی استفادهشدند. نتایج نشان داد که جیره حاوی کربوهیدرات بالا موجب کاهش میزان وزن گرفتن جوجهگردید که تا سن کشتار این کاهش حفظ شد. این نتیجه مربوط به کمبود پروتئین اولیه ونارسایی رشد بافتهای بدن در ابتدای تولد می شود استفاده از پروپیونات منجر به کاهشمرگ و میر اولیه و نیز مرگ و میر کلی گله گردید و هراه با جیره استارتر استانداردبهبود افزایش وزن جوجه را به همراه داشت.
  یک جیره غذایی برای چند روز اولزندگی جوجهاستفاده از فرمولهای پیشنهادی معمولی در سن 1 تا 21 روزگی ممکن است موجب ایجاد کمبود مرزی 13 کلسیم و فسفر در روزهای اول به بعد از تولد شود بخصوصوقتی جوجه از گله مادر جوان متولد شده باشد. استفاده از اجزاء غذایی که مطابق باقابلیت های هضمی و جذبی در روزهای اول زندگی باشد هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . بعنوان مثال می توان از کنجاله سویا نام برد. این کنجاله در پرنده هایی کهدستگاه گوارش بالغ دارند بخوبی مورد استفاده قرار می گیرد ولی بخاطرالیگوساکاریدهای غیر قابل هضم موجود در آن برای جوجه های جوان مضر بوده و می توانددر جوجه عوارض گوارشی ایجاد نماید و بر روی راندمان غذا و رشد جوجه تأثیر منفیبگذارد. بعضی مواد غیر معمول با قابلیت هضم بالاتر پتانسیل قوی برای منظور شدن درجیره های اولیه را دارند. در آینده ای نزدیک متخصصین تغذیه با تنوع بیشتری از مواددانه ای روبرو خواهند بود که با اصلاحات ژنتیکی ایجاد شده در آنها با توان هضمیحیوان مواجهه بهتری دارند.
  عمل آوری غذا بوسیله پلت کردن و اکسترود کردن نیزابزار مهمی در آماده سازی غذا برای جوجه های جوان هستند. پلت کردن غذا در همه جایدنیا انجام می شود ولی مراحل ناقص در این عمل وجود دارد که موجب ژلاتینه شدن کاملنشاسته نمی شود. اکسترود کردن روشی گرانتر از پلت کردن است ولی افزایش وزنبیشتری در جوجه ایجاد می کند که بخاطر استفاده بهتر از مواد غذایی بعلت ژلاتینه شدنکامل نشاسته در این روش می باشد.
  استفاده از بعضی مواد افزودنی مانند پروپیوناتها از طریق بهبود گلوکونئوژنز باعث کاهش مرگ و میر جوجه ها می شود گر چه اثرات آنبر روی افزایش وزن جوجه کاملا" مشخص نیست. غذایی که هنگام ورود جوجه به سالن دراختیارش قرار می گیرد برخلاف آنچه که پیش استارتر نامیده می شود بعنوان غذای 4-3روز اول پیشنهاد می شود یعنی زمانی که بیشترین مقدار محتوای کیسه زرده به مصرف جوجهمی رسد. این غذای مخصوص ممکن است گرانتر از غذای استارتر معمولی تمام شود ولی چونفقط 4-3 روز اول استفاده می شود تأثیر خیلی کمی در قیمت تمام شده کل غذا خواهدداشت
  .

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  مطالب مرتبط :

      علت یابی عدم تولید مناسب در گله‌های مادر گوشتی

      نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

      مدیریت پیش از کشتار جوجه گوشتی


  دانلود مطالب سایت pdf

  ---------------------------------------------------------------------


  موضوع: , , ,

  برچسب ها : رشد اولیه در جوجه های گوشتی , مرغداری , پروپیونات , گلوکونئوژنز , تغذیه , مغذی , جنینی , دستگاه گوارش , انکوباسیون , تفریخ , نشاسته , انتروسیتهای , میکروبیولوژیکی , کربوهیدرات , استارتر ,  ارسال نظر

  نظرات
  نام شما :
  آدرس وب سايت :
  پست الکترونيک :
  ايميل * (براي عموم نمايش داده نخواهد شد)
  پيام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصي
  کد امنيتي :
  :

  | | | | | | | |