close
تبلیغات در اینترنت

ویژگی های تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

ویژگی های تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 23:30

 • نظرات()
 •  


  1) نطفهداری:

  تخممرغنطفهدارشاملتخممرغیمیشودکهاسپرم و تخمدرناحیهشیپورباهمترکیبشدهباشند. اینمورددرنژادهایسبکمثللگهورن حدود90% و درنژادهایسنگین حدود80% است.

  عواملموثربرنطفهداری

   

  ـــ مرغها وخروسهای مولد:
  توجه در انتخاب مرغها وخروسهای مولد حائز اهمیت می باشد. باید از خروسهای جوان استفاده کرد تا به اندازه کافی فعال باشند و به اندازه کافی اسپرم تولید کنند ،جهت استراحت کافی خروسها باید از آنها به طور متناوب استفاده نمود زیرا قدرت باروری خروسها از سال دوم به بعد کاهش می یابد. درنژادهایسبکبهازایهر 15 مرغیکخروس
  ،درنژادهایسنگینبهازایهر 8 تا10مرغ یکخروسودرنژادهای د ومنظورهبهازای هر12 مرغیکخروسبهکارمیرود.

  ـــ‌ تغذیهگله:کمبودبرخیویتامینهابهخصوص A وE و پروتئینجیرهباعثکاهشنطفهداریمیشود.

  ـــ شرایطآبوهوایی:ازعواملموثردرتولیداسپرممیباشد. درهوایسردبهعلتیخزدنتاجخروسمیزانتولیداسپرمکاهشمییابد، ازاینروبرایجلوگیریازاینمشکلتاجخروسراقطعمیکنند. هوایگرمنیزمنجربهکاهشتولیداسپرممیشود، همچنیندرهوایبسیارگرمجمعآوریتخممرغجهتجوجهکشیصورتنمیپذیرد. ـــ‌ نور:نورکافیدرسالنهایپرورشازجملهعواملموثربرنطفهداریمیباشد. نورباتاثیربرترشحهورمونهایهپوفیزموجبرشدبیضهها و افزایشتولیداسپرممیشود.

   ـــ تولیدتخممرغ:باافزایشمیزانتخمگذاری ، درصدنطفهدارینیزافزایشمییابد.

  ـــ سنمرغ: دراوایلتخمگذاری، اندازهتخممرغهاکوچک و میزاننطفهداریپاییناست و درطولدورهتخمگذاریباافزایشوزنتخممرغدرصدنطفهدارینیزافزایشمییابد.درمرغهایجواندرصدنطفهداریپاییناست و باافزایشسننیزدرصدنطفهداریکاهشمییابد.

  - نژاد:نطفهداریدرنژادهایگوناگونمتفاوتمیباشد. معمولادرنژادهایسنگینبهدلیلتمایلکمتربرایجفتگیریمیزانباروریکمترازنژادهایسبکاست.

  - روش های جفتگیری:
  خویش جفتی اثر منفی بر میزان نطفه داری دارد. در نتیجه با افزایش همخونی نطفه داری کاهش می یابد وآمیخته گیری منجر به افزایش میزان نطفه داری می شود. میزان نطفه داری در جفتگیری گله ای بیش ازسایر روشها از جمله جفتگیری لانه ای و تجربی است.

  2) شکل ظاهری تخم مرغ:

  از جمله عوامل موثر در جوجه کشی می باشد. از این رو رعایت نکات زیر در این زمینه ضروری است:

  - اندازه: تخم مرغهای جوجه کشی باید اندازه متناسب داشته باشند یعنی در حقیقت نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک باشند. 

  - وزن:
  وزن مناسب جهت تخم مرغهای جوجه کشی 60-50 گرم می باشد که در نژادهای سنگین بیشتر است.

   - اختلالات شکل ظاهری:

  از به کار بردن تخم مرغهای با ظاهرغیرطبیعی (کشیده ـ گرد ـ موج دار) باید اجتناب گردد. این امر در زمینه اصلاح نژاد برای جلوگیری از به وجود آمدن تخم مرغهای غیر طبیعی از جوجه های حاصله موثر می باشد. 

  - ضخامتپوسته: تخممرغهایدارایپوستهبسیارضخیم و نازکمناسبجوجهکشینیستند. نازکبودنپوستهمنجربهتبخیرآببیشتر و کاهشدرصدجوجهدرآوریمیشود، ازطرفیدراینحالتکلسیمکافیبرایرشدجنینتامیننمیگردد. ضخیمبودنپوستهسبببوجودآمدنمشکلدرزمانخروججوجهازتخممیشود. 

  - اختلالاتتخممرغ:تخممرغهاییکهسفیدهغلیظتریدارند و یازردهآنهارنگیترمیباشدبهعلتهمراهداشتنمیزانموادغذاییبیشترجهترشد و نموجنیندرصدجوجهدرآوریبیشتردارند.

  3) ذخیره سازی تخم مرغهای قابل جوجه کشی:

  تخم مرغها پس ازجمع آوری بلا فاصله در ماشینهای جوجه کشی قرار نمی گیرند بلکه مدتی نگهداری می شوند و یکباره به ماشین جوجه کشی منتقل می شوند. ازجملهعواملموثربرنگهداریتخممرغمواردزیرمیباشد:

   - حرارت:
  دمایمناسبمحلنگهداریتخممرغ حدود15- 10 درجهمیباشد و درایندماامکاننگهداریتخممرغبراییکهفتهفراهماست. بهدنبالافزایشزماننگهداریدمایمحیطرابایداندکیکاهشداد. البتهافزایشمدتزماننگهداریمنجربهکاهشجوجهدرآوریمیشود. شایانذکراستاگردمایمحیطبیشاز 21درجه سانتیگرادباشدرشدجنینآغازشده و بهعلتعدممناسببودنشرایطرشدپسازمدتیمتوقفمیگردد و جنینازبینمیرود.

   - رطوبت:
  رطوبت نسبی در اتاقهای نگهداری تخم مرغ حدود 80-75% می باشد. کاهش میزان رطوبت منجر به تبخیر آب داخل تخم مرغ و در نتیجه کاهش میزان جوجه در آوری می شود.

  4) وضعیت قرار گرفتن تخم مرغها:تخممرغهادرمحلنگهداریبهصورتیقرارمیگیردکهقسمتپهنتخمآنهاروبهبالاباشد. البتهطیزماننگهداریبایدتخممرغهاراروزیچندبارچرخاند ، زیراعدمتوجهبهاینموضوعمنجربهچسبیدنجنینبهپوسته و کاهشجوجهدرآوریمیباشد.

  5) حمل و نقلتخممرغهایجوجهکشی:

  عملنقل و انتقالتخممرغهابایدبااحتیاطکاملصورتگیرد. عدمتوجهبهاینموضوع و وجودتکانهایشدیدضمنحمل و نقلممکناستمنجربهپارهشدنکیسههایهوایی و یاایجادتغییراتیدرداخلتخممرغ و بهدنبالآنکاهشجوجهدرآوریشود. ازاینروبایدباقراردادنقسمتپهنتخممرغبهطرفبالابایددربستهبندیهایمناسبحملشوند.

  سالنهایجوجهکشی

  سالنجوجهکشیشاملقسمتهایزیرمیشود:

  اتاق دود دادن اتاق درجه بندی 3ـ اتاق نگهداری تخم مرغ 4ـاتاقشستشواتاقانکوباتور(ستر) اتاقهچر 7ـاتاقنگهداریجوجه

    

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  مطالب مرتبط :

      نقش منافذ موجود در پوسته تخم مرغ

      زمان لازم برای تولید یک تخم مرغ


  ---------------------------------------------------------------------


  موضوع: <-PostCategory->  ارسال نظر

  نظرات
  نام شما :
  آدرس وب سايت :
  پست الکترونيک :
  ايميل * (براي عموم نمايش داده نخواهد شد)
  پيام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصي
  کد امنيتي :
  :

  | | | | | | | |